Concurs ocupare post

28 noiembrie, 2022 | Catre | Categorii: Noutăți

Nr. 2928/25.11.2022

ANUNȚ CONCURS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI 

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DE:

 1. MUNCITOR CALIFICAT I M (cu atribuții și de fochist), pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, nivel studii: medii, cel puțin 10 clase;
 • MUNCITOR CALIFICAT II M, STUDII: pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, nivel studii: generale/medii;

Concursul se va desfășura în conformitate cu:

 • Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, actualizată
 • HG nr. 1.336/28.10.2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Legea-cadru nr.153/28.06.2017, cu modificările și completările ulterioarea Legii nr.53/24.01.2003 – Codul Muncii republicat.

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale „Silvania” Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, în data de 22.12.2022, orele 8.00-11.00 – proba practică.

Interviul se va desfăşura la, sediul Școlii Gimnaziale „Silvania” Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, în data de 22.12.2022, orele: 12.00-15.00 .

 1. Cerințe principale pentru ocuparea postului:

– Nivelul studiilor:

1. Pentru postul de muncitor I/M: medii, cel puțin 10 clase;

2. Pentru postul de muncitor II/M: generale/medii;

– Vechime în muncă:

1. Pentru postul de muncitor I/M: 3 ani;

2. Pentru postul de muncitor II/M: 3 ani.

– Pentru postul de Muncitor calificat I (cu atribuții și de fochist), se prevede obligativitatea obținerii certificatului de calificare în meseria de fochist și a vizei anuale în vederea autorizării de către ISCIR pentru meseria de fochist;

II. Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului

Dosarul de concurs va cuprinde:

1. Formularul de înscriere la concurs, Acord GDPR;

2. Copii după: cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie;

3. Copii după documentele care să ateste nivelul studiilor.

4. Copie cursuri de calificare (opțional) .

5. Copie după carnetul de muncă și adeverințe care să ateste vechimea în muncă și Raport per salariat Revisal. 

6. Cazier judiciar (în termen de valabilitate) sau declarație pe proprie răspundere că persoana/candidatul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În situația depunerii declarației, candidatul va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar până cel târziu la data concursului, anterior desfășurării primei probe;

7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului, sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința trebuie să conțină clar: numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății;

8.Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1, alin.(2) din Legea nr.118/2019;

9. Curriculum vitae model european;

Documentele prevăzute la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, la prima probă de concurs. Neprezentarea acestora atrage eliminarea din concurs a candidaților.

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare şi care nu conțin documentele solicitate vor fi respinse în cadrul selecției de dosare, care se va organiza de către Comisia de concurs.

 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 29.11.2022-15.12.2022, între orele 8:30-12:00, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Silvania” Șimleu Silvaniei;
 • Data limită de depunere a dosarelor este 15.12.2022, orele: 12.00 .
 • Selecția dosarelor: 15.12.2022;
 • Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 15.12.2022, orele 15.00, la sediul instituției (avizier) și pe pagina de internet a instituției : wwwscoalasilvania.ro

III. Cerințe generale privind participarea la concurs:

      Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

1.   are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

2.   cunoaște limba română, scris și vorbit;

3.   are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

5.   îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

6.   nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

7.   nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

8.   nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

IV. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor:

– Nivelul studiilor:

1. Pentru postul de muncitor I/M: medii, cel puțin 10 clase;

2. Pentru postul de muncitor II/M: generale/medii;

– Vechime în muncă:

1. Pentru postul de muncitor I/M: 3 ani;

2. Pentru postul de muncitor II/M: 3 ani.

– Pentru postul de Muncitor calificat I (cu atribuții și de fochist), se prevede obligativitatea obținerii certificatului de calificare în meseria de fochist și a vizei anuale în vederea autorizării de către ISCIR pentru meseria de fochist;

V. Probele de concurs:

Etapele concursului:

Selecția dosarelor: 15.12.2022

Afișare rezultate selecție dosare: 15.12.2022, orele: 1200-1500,

      După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor candidații nemulțumiți pot depune contestație, în data de : 15.12.2022, orele: 1500,

Afișare rezultate contestație selecție dosare în data de 15.12.2022, orele: 1600.

Proba practică: 22.12.2022, orele: 800-1100, la sediul unității, str. 1 Decembrie 19018, nr. 14, Șimleu Silvaniei;

    Afișare rezultate proba practică în data de : 22.12.2022, orele: 1110 .

    După afișarea rezultatelor obținute la proba practică, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în data de 22.12.2022, orele: 1110-1130 .

     Afișare rezultate contestație proba practică în data de 22.12.2022, orele: 1200 .

La  proba de interviu vor participa candidații care au obținut minim 50 de puncte la proba practică.

Interviul: va avea loc în data de 22.12.2022, orele 1200-1500, la sediul unității, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, Șimleu Silvaniei.

Afișare rezultate interviu în data de 22.12.2022, orele: 1500 .

Afișare rezultate finale: în data de  22.12.2022, orele: 1500, la sediul instituției –

str. 1 Decembrie 1918, Nr. 14, Șimleu Silvaniei și pe pagina de internet a instituției.

VI. Bibliografia concursului de ocupare a posturilor de muncitori calificat:

 • Bibliografie Muncitor I M (cu atribuții și de fochist):

– Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin HG nr.1425/2006;

– Codul muncii;

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

– Curs specializare – fochist cazane cu apă caldăși cazane abur de joasă presiune sau „Manualul pentru operatorii din centralele termice”, autori: ing. Ion Popescu, dr. ing. Lucian Negulescu.

 • Bibliografie Muncitor II M:

– Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin HG nr.1425/2006;

– Codul muncii;

      – Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • Informații se pot obține la numărul de telefon 0360-566.964, și/sau la adresa de e-mail scgimnr1@yahoo.com, Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei.
 • C.E.A.C
 • Concursul de matematică "Teodor Topan"
 • Cultură
 • Erasmus+
 • Noutăți
 • Pana scriitorului
 • Revista presei
 • Sport
 • ”Drum de lumină” - revista școlii
 • ”Silvania” in Top
 • Arhive