ANUNȚ CONCURS ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

20 mai, 2021 | Catre | Categorii: Noutăți

ANUNȚ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de

îngrijitor curățenie, normă întreagă, perioadă nedeterminată

În conformitate cu:

 • HG Nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade didactice sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată cu HG 1027/2014, HG 427/2015 și HG 269/2016.
 • Legea Nr. 55/2020 modificată prin Legea Nr. 203/16.09.2020, Art. II;
 • 30 din Legea Nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.
 1. CONDIȚII PARTICIPARE CONCURS
 2. Condiții generale:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul stabil în România;
 2. cunoaște limba română scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiții specifice minime:

 

 1. studii: generale, profesionale, medii;
 2. vechime în muncă minim 5 ani;
 3. competențe specifice calificării profesionale;
 4. abilități de muncă în echipă,
 5. îndeplinirea cu responsabilitate a sarcinilor prevăzute în fișa postului.

 

 1. Documente necesare pentru concurs:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea (copii ale certificatelor de naștere și căsătorie (dacă este cazul), potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
 4. Carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate.
 7. Curriculum vitae;
 8. Opis în două exemplare, care să cuprindă documentele depuse la dosar.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

În cazul documentului prevăzut la punctul II, alin.5, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

Actele prevăzute la punctul II alin. 1-7 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidatul își asumă faptul că dosarul este complet și nu se mai pot aduce completări ulterioare în componența acestuia.

 

Tematica pentru concurs:

 

 1. Noțiuni fundamentale de igienă;
 2. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
 3. Metode de dezinsecție, dezinfecție și PSI,
 4. Securitate și sănătate în muncă.

Bibliografie:

 • Ordin comun 3.235/93  publicat în MO 05.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
 • Ordinul Ministerului Sănătății 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnici de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
 • Legea nr. 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 • Fișa postului – de la secretariatul unității.

 

Concursul va consta din următoarele probe:

 1. Selecția dosarelor de înscriere,
 2. Proba scrisă,
 3. Proba practică,
 4. Proba interviu.

Se pot prezenta la interviu doar candidații declarați admiși la probele anterioare.

 • CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Nr. crt. Etapa de concurs Data Interval orar
1 Publicarea concursului 20.05.2021 – publicare Monitor Oficial,

– site posturi@gov.ro

– site unitate

2 Perioada de depunere a dosarelor la secretariatul unității 21.05.2021-04.06.2021 9.00 -13.00
3 Verificarea și validarea dosarelor 07.06.2021 13.00 -13.30
4 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 07.06.2021 13.30
5 Depunerea contestațiilor privind evaluarea dosarelor 07.06.2021 13.30 -14.00
6 Soluționarea contestațiilor privind evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor după contestații 07.06.2021 14.00 – 15
7 Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 07.06.2021 15
8 Proba scrisă 14.06.2021 09.00 – 10.00
9 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 14.06.2021 11.00
10 Depunerea contestațiilor la proba scrisă 14.06.2021 11.00 – 11.30
11 Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 14.06.2021 11.30
12 Proba practică 14.06.2021 12.00 – 13.00
13 Afișarea rezultatelor la proba practică 14.06.2021 13.30
14 Depunerea contestațiilor la proba practică 14.06.2021 13.30 – 13.45
15 Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 14.06.2021 14.00
16 Proba interviu 14.06.2021 14.00 – 15.00
17 Afișarea rezultatelor la interviu 14.06.2021 15.00
18 Afișarea rezultatelor finale 15.06.2021 12.00

 

Informații suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „Silvania”, Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 sau la telefon: 0360.566.964, persoană de contact, secretar șef, Vetișan Mioara.

 

 

DIRECTOR,

prof. Angela-Maria LIPO